Työaikarikkomukset

Tällä sivulla voit valita, haluatko näyttää työaikarikkomukset Scania Digipiirturiportaalissa. Voit myös säätää työaikarikkomusten näyttämisen vastaamaan kansallista lainsäädäntöä ja työnantajasopimuksia.

Mitä ovat työaikarikkomukset?

Työaikarikkomuksilla tarkoitetaan EU:n maantieliikenteen työaikadirektiivin 2002/15/EY rikkomuksia. Tämä direktiivi määrittää sallitut aikajaksot ja työajan pituudet maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimiville henkilöille. Sen mukaan määritetään mm. yhden viikon enimmäistyöaika, keskimääräinen viikoittainen työaika viitejaksolla sekä vaadittava taukojen tiheys.

Jos haluat ottaa työaikarikkomukset näyttöön Scania Digipiirturiportaalissa, näet ne erillisenä sarakkeena portaalin kaikilla rikkomukset näyttävillä sivuilla, esim. sivulla Käsittele rikkomukset. Näet työaikarikkomukset myös seurantakirjeessä. Työaikarikkomukset sisältäviä raportteja on myös sivulla Analyysi > Kuljettaja.

Jos valitset työaikarikkomukset näytettäväksi, voit tarvittaessa myös raportoida lakisääteiset poissaolopäivät. Nämä ovat päiviä, joina kuljettajan poissaololle on lakisääteinen peruste. Tällaiset päivät lasketaan tilastoissa neutraaleiksi työpäiviksi, jotta ne eivät alenna kuljettajan keskimääräistä viikkotyöaikaa.

HUOM: Lakisääteisten poissaolopäivien raportointimahdollisuus koskee vain tiettyjä maita.

Työaikarikkomukset poikkeavat ajoaikarikkomuksista, joihin sovelletaan ajo- ja lepoaikoja koskevia EU-määräyksiä, (EY) N:o 561/2006. Kumpikin rikkomustyyppi näytetään erikseen kaikissa taulukoissa, jos haluat saada näyttöön työaikarikkomukset. Jos et halua työaikarikkomuksia näyttöön, järjestelmä näyttää vain ajoaikarikkomukset.

Mitkä määräykset ovat voimassa direktiivin mukaan?

Viikottainen enimmäistyöaika: Työtä saa tehdä korkeintaan 60 tuntia viikossa. Tämä koskee kaikkia työtyyppejä. Tätä rajaa ei saa ylittää missään tapauksessa.

Viitejakson keskimääräinen työaika: Keskimääräinen työaika saa olla korkeintaan 48 tuntia viikossa. Jos kuljettaja työskentelee yli 48 tuntia yhden viikon aikana, hänen on tällöin vastaavasti työskenneltävä alle 48 tuntia jollakin toisella viikolla. Keskimääräisen työajan laskentatavat saattavat vaihdella kansallisen lainsäädännön ja työnantajasopimusten perusteella. Tällä sivulla voit määrittää omassa yrityksessäsi vallitsevan käytännön.

Tauot: Jatkuvaa työtä saa tehdä tauotta korkeintaan 6 tuntia kerrallaan. Jos työ kestää 6–9 tuntia, se on keskeytettävä taukoja varten vähintään 30 minuutin ajaksi. Jos työ kestää yli 9 tuntia, taukoja on oltava vähintään 45 minuutin verran. Tämä aika voidaan jakaa useampaan vähintään 15 minuutin taukoon tai pitää kerrallaan yhtenä taukona.

Yötyön enimmäispituus: Yötyötä tehtäessä kokonaistyöaika 24 tunnin jakson aikana saa olla korkeintaan 10 tuntia. Yötyöksi lasketaan vähintään 4 tunnin pituinen jakso, joka suoritetaan kansallisen lainsäädännön määritysten mukaan kellonaikojen 0:00 ja 7:00 välillä.Sekä 10 tunnin raja-arvo että 4 tunnin jakson sijoitus kellonaikojen 0:00 ja 7:00 välille voivat vaihdella kansallisen lainsäädännön ja työnantajasopimusten perusteella. Tällä sivulla voit määrittää omassa yrityksessäsi vallitsevan käytännön.

Näytä työaikarikkomukset

 1. Valitse vaihtoehto Kyllä kohdan Näytä työaikarikkomukset viereisestä luettelosta.
 2. Napsauta Tallenna. Odota hetki, kun järjestelmä laskee tiedot uudelleen.

Huom: Asetukset eivät koske pelkästään uusia tietoja, jotka on siirretty. Kaikki tiedot lasketaan uudelleen.  Siksi esiin saattaa tulla uusia historiallisia rikkomuksia.

 • Jatka tallentamatta muutoksia napsauttamalla Peruuta.

Määritä keskimääräisen viikkotyöajan asetukset

 1. Valitse vaihtoehto Rullaava tai Kiinteä kohdan Viitejakson tyyppi vierestä.

Rullaava: Keskimääräistä työaikaa lasketaan jatkuvasti joka viikko. Viitejakso, jolle tämä arvo lasketaan, perustuu viimeisimpiin viikkoihin valitsemasi viitejakson pituuden perusteella. Siten viitejakso siirtyy joka viikko eteenpäin yhden viikon verran.  

Kiinteä: Keskimääräinen työaika lasketaan esimääritetyille viitejaksoille tietystä päivämäärästä lähtien. Tästä päivämäärästä lähtien kaikki viikot jaetaan viitejaksoihin valitun pituuden perusteella. Ensimmäinen viitejakso alkaa valitusta aloituspäivästä ja seuraava jakso alkaa valitun viikkomäärän jälkeen.

 1. Valitse kohdassa Viitejakson pituus jakson pituudeksi 16–26 viikkoa. Tämän aikajakson perusteella lasketaan keskimääräinen työaika, jonka avulla määritetään, onko kuljettaja noudattanut lakisääteisiä rajoja kyseisellä aikajaksolla. Jakson pituus määräytyy kansallisen lainsäädännön ja työnantajasopimusten perusteella.
 2. Valitse kentän Aloituspäivä viereinen aloituspäivä, jos olet valinnut kiinteät viitejaksot. Tätä päivää käytetään aloituskohtana, kun viikot jaetaan viitejaksoihin valitun pituuden perusteella.
 3. Napsauta Tallenna.
 • Jatka tallentamatta muutoksia napsauttamalla Peruuta.

Yötyön asetukset

 1. Valitse vaihtoehto Kyllä kohdan Näytä yötyön rikkomukset viereisestä luettelosta. Jos valitset tämän vaihtoehdon, yötyön rikkomukset näytetään portaalissa. Tällöin pääset määrittämään, miten yötyö lasketaan.
 2. Valitse kohdassa Yöksi tulkittava aikajakso ne ajat, jotka määritetään yöksi. Jos työtä tehdään tämän jakson aikana, kokonaistyöaika 24 tunnin jaksolla ei saa ylittää yötyölle asetettua enimmäispituutta. Tämän jakson kellonajat määräytyvät kansallisen lainsäädännön ja työnantajasopimusten perusteella.
 3. Valitse kohdan Yötyön enimmäispituus vierestä 24 tunnin jaksoon sovellettava enimmäistyöaika, jos yötyötä on tehty. Jakson pituus määräytyy kansallisen lainsäädännön ja työnantajasopimusten perusteella.
 4. Napsauta Tallenna.
 • Jatka tallentamatta muutoksia napsauttamalla Peruuta.

Valitse aikavyöhyke

Valitse aikavyöhyke, jota käytetään portaalissa. Aikavyöhykkeen valinta koskee kaikkia tietoja portaalissa ja raporteissa.

 1. Valitse aikavyöhyke luettelosta kohdan Aikavyöhyke vieressä.
 • Jos et ole varma oman aikavyöhykkeesi määrityksestä, voit tarkistaa sen tietokoneestasi napsauttamalla ensin tehtäväpalkissa olevaa kelloa ja sitten kohtaa Muuta päivämäärän ja kellonajan asetuksia. Tästä kohdasta näet tietokoneesi käyttämän aikavyöhykkeen.
 1. Napsauta Tallenna. Odota hetki, kun järjestelmä laskee tiedot uudelleen.
 • Jatka tallentamatta muutoksia napsauttamalla Peruuta.

Huom: Voit muuttaa aikavyöhykettä myös sivulla Asetukset > Yleinen. Jos muutat asetusta yhdellä sivulla, sama muutos tehdään myös kaikille muille sivuille.